Administratorem danych jest:

JPK Poprawska i Kasztelan
Spółka Jawna
60-123 Poznań, ul. Albańska 18/5

Polityka Prywatności dotycząca ochrony danych osobowych przetwarzanych przez

JPK Poprawska i Kasztelan Spółka Jawna

1. JPK Poprawska i Kasztelan Spółka Jawna przetwarzając dane osobowe w ramach działalności przedsiębiorstwa występuje jako administrator danych osobowych jak również jako podmiot przetwarzający dane powierzone przez swoich klientów i kontrahentów. JPK Poprawska i Kasztelan Spółka Jawna przetwarza dane osobowe z poszanowaniem obowiązujących norm prawnych oraz ze względu na charakter działalności przez cały czas jest na bieżąco ze wszelkimi zmianami oraz nowymi wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

2. JPK Poprawska i Kasztelan Spółka Jawna, zwana dalej Przedsiębiorstwem, przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit a, b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO w celach:
a) świadczenie usług zgodnie z przedmiotem działalności gospodarczej;
b) zatrudnieniem;
c) nabywaniem usług na podstawie umów cywilnoprawnych;
d) wystawianiem faktur, rachunków oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej;
e) prowadzeniem procesu rekrutacji;
f) wysyłaniem informacji handlowych;
g) usprawiedliwionego interesu – dochodzenia swoich roszczeń;

3. Przedsiębiorstwo występuje jako Administrator danych osobowych względem danych osobowych:
a) osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie;
b) klientów wpisanych do CEIDG;
c) kontrahentów wpisanych do KRS;
d) przedstawicieli, reprezentantów i personelu klientów/ kontrahentów;
e) kandydatów do pracy;
f) osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Przedsiębiorstwa

4. Przedsiębiorstwo występuje jako podmiot przetwarzający względem danych powierzonych mu przez swoich klientów i kontrahentów dotyczących danych osób w stosunku do których klient i kontrahent są administratorami, a które powierzają Przedsiębiorstwu w  elu prowadzenie ksiąg rachunkowych, usług kadrowo – płacowych lub innych usług zgodnych z prze miotem działalności Przedsiębiorstwa. Wskazane dane są przekazywane po zawarciu stosowanych umów powierzenia przetwarzania. Przedsiębiorstwo prowadzi ewidencję umów powierzenia przetwarzania.

5. Dane osobowe oznaczone w pkt 3 są pozyskiwane przez administratora za pomocą
a) formularza umieszczonego na stronie https://www.poprawska-kasztelan.pl;
b) dostarczane bezpośrednio przez klienta/kontrahenta;
c) przesyłanie za pomocą przesyłki elektronicznej;

6. Każdy podmiot korzystający z formularza wskazanego w pkt 5 lub przekazujący dane osobowe w innej formie jest zobowiązany do przedkładania wyłącznie swoich danych osobowych, które są prawdziwe, aktualne i kompletne. Przekazanie danych za pomocą formularza będzie uznawane za równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym dokumentem i jego akceptacją. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez nas mają wyłącznie osoby zatrudnione przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych oraz posiadający stosowne upoważnienie do przetwarzania danych nadane przez Administratora, który prowadzi ewidencję pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

7. Administrator/Podmiot przetwarzający przetwarza dane do czasu zrealizowania celu ich przetwarzania a po upływie tego terminu przetwarza tylko te dane podmiotów oznaczonych w pkt. 3 i 4, których archiwizowanie jest konieczne, ze względu na przepisy ustawy o rachunkowości oraz innych obowiązujących aktów prawnych. W przypadku danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od przedsiębiorstwa, przetwarzanie trwa do czasu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą. W celu cofnięcia zgody należy przesłać wiadomość elektroniczną na adres: poprawska@pkpartners.pl o treści : ,, Cofam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych’’

8. Administrator danych osobowych nie udostępnia danych przetwarzanych w ramach swojej działalności nieupoważnionym podmiotom trzecim. W przypadku konieczności skorzystania z usług podmiotów trzecich, wówczas zawiera ze wskazanymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania.

9. Administrator danych osobowych/Podmiot przetwarzający oświadcza, że przetwarza tylko dane osobowe adekwatne do celów ich przetwarzania. Jeżeli podmiot oznaczony w pkt. 3 i 4 przedłoży dane osobowe wykraczające poza zakres konieczny do prawidłowego świadczenie usług, Przedsiębiorstwo usuwa wszelkie dane zbyteczne chyba, że przetwarzanie wskazanych danych jest uzasadnione na podstawie regulacji RODO lub innych obowiązujących norm prawnych.

10. Administrator danych osobowych/ Podmiot przetwarzający wskazuje, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mechaniczne oraz elektroniczne zapewniające możliwe najwyższy stopień ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiedni do zagrożenia oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmiany, utraty, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

11. Każdy podmiot wskazany w pkt. 3 i 4 jest wyłącznie odpowiedzialny za udostępnienie nieaktualnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub pozyskanych z naruszeniem norm prawnych danych osobowych.

12. Każdy, kogo dane przetwarzamy jako Administrator danych osobowych ma prawo zwrócić się z wnioskiem do nas o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych (w szczególności o zakres i cel przetwarzanych danych) wskazanego podmiotu przetwarzanych przez nas. Ponadto, każdy podmiot w stosunku do danych, którego występujemy jako Administrator danych osobowych, może zwrócić się z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych, sprostowanie, usunięcie jak i otrzymanie danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przekazanie danych we oznaczonym formacie do innego wskazanego przez wnioskującego administratora. Podmiot, którego dane przetwarza Przedsiębiorstwo może zgłosić sprzeciw dotyczący przetwarzania danych przez Przedsiębiorstwo. Wniosek dla bezpieczeństwa danych osobowych oraz szybkości rozpatrywania, powinien zostać sporządzony w formie pisemnej, osobiście podpisany przez upoważnionego przedstawiciela tego podmiotu i przesłany na adres naszej siedziby lub adres elektroniczny: poprawska@pkpartners.pl

13. Przedsiębiorstwo występujące jako Administrator danych w stosunku do danych osób oznaczonych w pkt 3 udzieli odpowiedzi na wnioski tych osób niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od odebrania wniosku. Wskazany termin może ulec wydłużeniu o kolejne dwa miesiące ze względu na ilość wniosków lub skomplikowanych charakter żądania we wniosku. Przedsiębiorstwo w przypadku konieczności przedłużenia terminu do udzielenia odpowiedzi poinformuje wnioskodawcę w terminie 30 dni od odebrania wniosku o konieczności przedłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi oraz o przyczynach przedłużenia.

14. Oświadczamy, że wszelkie dane osobowe, które przetwarzamy w swoich zasobach są właściwe zabezpieczone na wypadek próby ich pozyskania przez nieuprawnione osoby trzecie.

15. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony danych w przedsiębiorstwie oraz realizacji wymogów prawnych oznaczonych w art. 37 RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: poprawska@pkpartners.pl lub na adres siedziby spółki.

16. W przypadku braku odpowiedzi na wniosek w terminie lub w inny sposób naruszenia obowiązujące normy prawne, wnioskodawcy lub osobie która poweźmie informacje o naruszeniu, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

17. Podczas przeglądania strony www.poprawska-kasztelan.pl serwer automatycznie zapisuje anonimowe informacje takie jak czas wizyty, adres IP, adres URL, przeglądarka, itp.

18. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią firmy.

19. Strona www.poprawska-kasztelan.pl wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one przeglądarkę osoby odwiedzającej oraz usprawniają działanie serwisu.

W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Administratorem danych jest:

Poprawska i Kasztelan
Biegli Rewidenci Spółka Partnerska
60-123 Poznań, ul. Albańska 18/5


Polityka Prywatności dotycząca ochrony danych osobowych przetwarzanych przez
Poprawska i Kasztelan Biegli Rewidenci Spółka Partnerska


1. JPK Poprawska i Kasztelan Spółka Partnerska przetwarzając dane osobowe w ramach działalności przedsiębiorstwa występuje jako administrator danych osobowych jak również jako podmiot przetwarzający dane powierzone przez swoich klientów i kontrahentów. JPK Poprawska i Kasztelan Spółka Partnerska przetwarza dane osobowe z poszanowaniem obowiązujących norm prawnych oraz ze względu na charakter działalności przez cały czas jest na bieżąco ze wszelkimi zmianami oraz nowymi wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

2. JPK Poprawska i Kasztelan Spółka Partnerska, zwana dalej Przedsiębiorstwem, przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit a, b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO w celach:
a) świadczenie usług zgodnie z przedmiotem działalności gospodarczej;
b) zatrudnieniem;
c) nabywaniem usług na podstawie umów cywilnoprawnych;
d) wystawianiem faktur, rachunków oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej;
e) prowadzeniem procesu rekrutacji;
f) wysyłaniem informacji handlowych;
g) usprawiedliwionego interesu – dochodzenia swoich roszczeń;

3. Przedsiębiorstwo występuje jako Administrator danych osobowych względem danych osobowych:
a) osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie;
b) klientów wpisanych do CEIDG;
c) kontrahentów wpisanych do KRS;
d) przedstawicieli, reprezentantów i personelu klientów/ kontrahentów;
e) kandydatów do pracy;
f) osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Przedsiębiorstwa

4. Przedsiębiorstwo występuje jako podmiot przetwarzający względem danych powierzonych mu przez swoich klientów i kontrahentów dotyczących danych osób w stosunku do których klient i kontrahent są administratorami, a które powierzają Przedsiębiorstwu w  elu prowadzenie ksiąg rachunkowych, usług kadrowo – płacowych lub innych usług zgodnych z prze miotem działalności Przedsiębiorstwa. Wskazane dane są przekazywane po zawarciu stosowanych umów powierzenia przetwarzania. Przedsiębiorstwo prowadzi ewidencję umów powierzenia przetwarzania.

5. Dane osobowe oznaczone w pkt 3 są pozyskiwane przez administratora za pomocą
a) formularza umieszczonego na stronie https://www.poprawska-kasztelan.pl;
b) dostarczane bezpośrednio przez klienta/kontrahenta;
c) przesyłanie za pomocą przesyłki elektronicznej;

6. Każdy podmiot korzystający z formularza wskazanego w pkt 5 lub przekazujący dane osobowe w innej formie jest zobowiązany do przedkładania wyłącznie swoich danych osobowych, które są prawdziwe, aktualne i kompletne. Przekazanie danych za pomocą formularza będzie uznawane za równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym dokumentem i jego akceptacją. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez nas mają wyłącznie osoby zatrudnione przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych oraz posiadający stosowne upoważnienie do przetwarzania danych nadane przez Administratora, który prowadzi ewidencję pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

7. Administrator/Podmiot przetwarzający przetwarza dane do czasu zrealizowania celu ich przetwarzania a po upływie tego terminu przetwarza tylko te dane podmiotów oznaczonych w pkt. 3 i 4, których archiwizowanie jest konieczne, ze względu na przepisy ustawy o rachunkowości oraz innych obowiązujących aktów prawnych. W przypadku danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od przedsiębiorstwa, przetwarzanie trwa do czasu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą. W celu cofnięcia zgody należy przesłać wiadomość elektroniczną na adres: poprawska@pkpartners.pl o treści : ,, Cofam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych’’

8. Administrator danych osobowych nie udostępnia danych przetwarzanych w ramach swojej działalności nieupoważnionym podmiotom trzecim. W przypadku konieczności skorzystania z usług podmiotów trzecich, wówczas zawiera ze wskazanymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania.

9. Administrator danych osobowych/Podmiot przetwarzający oświadcza, że przetwarza tylko dane osobowe adekwatne do celów ich przetwarzania. Jeżeli podmiot oznaczony w pkt. 3 i 4 przedłoży dane osobowe wykraczające poza zakres konieczny do prawidłowego świadczenie usług, Przedsiębiorstwo usuwa wszelkie dane zbyteczne chyba, że przetwarzanie wskazanych danych jest uzasadnione na podstawie regulacji RODO lub innych obowiązujących norm prawnych.

10. Administrator danych osobowych/ Podmiot przetwarzający wskazuje, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mechaniczne oraz elektroniczne zapewniające możliwe najwyższy stopień ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiedni do zagrożenia oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmiany, utraty, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

11. Każdy podmiot wskazany w pkt. 3 i 4 jest wyłącznie odpowiedzialny za udostępnienie nieaktualnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub pozyskanych z naruszeniem norm prawnych danych osobowych.

12. Każdy, kogo dane przetwarzamy jako Administrator danych osobowych ma prawo zwrócić się z wnioskiem do nas o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych (w szczególności o zakres i cel przetwarzanych danych) wskazanego podmiotu przetwarzanych przez nas. Ponadto, każdy podmiot w stosunku do danych, którego występujemy jako Administrator danych osobowych, może zwrócić się z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych, sprostowanie, usunięcie jak i otrzymanie danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przekazanie danych we oznaczonym formacie do innego wskazanego przez wnioskującego administratora. Podmiot, którego dane przetwarza Przedsiębiorstwo może zgłosić sprzeciw dotyczący przetwarzania danych przez Przedsiębiorstwo. Wniosek dla bezpieczeństwa danych osobowych oraz szybkości rozpatrywania, powinien zostać sporządzony w formie pisemnej, osobiście podpisany przez upoważnionego przedstawiciela tego podmiotu i przesłany na adres naszej siedziby lub adres elektroniczny: poprawska@pkpartners.pl

13. Przedsiębiorstwo występujące jako Administrator danych w stosunku do danych osób oznaczonych w pkt 3 udzieli odpowiedzi na wnioski tych osób niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od odebrania wniosku. Wskazany termin może ulec wydłużeniu o kolejne dwa miesiące ze względu na ilość wniosków lub skomplikowanych charakter żądania we wniosku. Przedsiębiorstwo w przypadku konieczności przedłużenia terminu do udzielenia odpowiedzi poinformuje wnioskodawcę w terminie 30 dni od odebrania wniosku o konieczności przedłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi oraz o przyczynach przedłużenia.

14. Oświadczamy, że wszelkie dane osobowe, które przetwarzamy w swoich zasobach są właściwe zabezpieczone na wypadek próby ich pozyskania przez nieuprawnione osoby trzecie.

15. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony danych w przedsiębiorstwie oraz realizacji wymogów prawnych oznaczonych w art. 37 RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: poprawska@pkpartners.pl lub na adres siedziby spółki.

16. W przypadku braku odpowiedzi na wniosek w terminie lub w inny sposób naruszenia obowiązujące normy prawne, wnioskodawcy lub osobie która poweźmie informacje o naruszeniu, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

17. Podczas przeglądania strony www.poprawska-kasztelan.pl serwer automatycznie zapisuje anonimowe informacje takie jak czas wizyty, adres IP, adres URL, przeglądarka, itp.

18. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią firmy.

19. Strona www.poprawska-kasztelan.pl wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one przeglądarkę osoby odwiedzającej oraz usprawniają działanie serwisu.

W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.