Nasze Usługi

Realizowane przez nas usługi są zgodne z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1015 z późniejszymi zmianami), zwana dalej Ustawą o biegłych rewidentach.

Jakość i Standardy

Wysoką jakość naszych usług gwarantują zdobyte doświadczenia oraz stosowane standardy realizacji poszczególnych zleceń, w tym „Zasady wewnętrznej kontroli jakości”. Głównym celem tych zasad jest wdrożenie, nadzorowanie i egzekwowanie systemu kontroli jakości zapewniającego uzasadnioną pewność, że partnerzy i pracownicy przestrzegają obowiązujących przepisów, w tym: Międzynarodowego Kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych („Kodeks IESBA”), Krajowych Standardów Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości (MSKJ) l „Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecanie usług atestacyjnych ​i pokrewnych” a sprawozdania z wykonania zlecenia wydane przez naszą Firmę, są adekwatne do okoliczności.

Usługi Audytorskie – Czynności Rewizji Finansowej

Badanie Sprawozdań Finansowych

 • Badanie sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych)
 • Okresowe przeglądy sprawozdań finansowych
 • Inne usługi atestacyjne, określone przepisami prawa, zastrzeżone dla biegłych rewidentów
Zakres

Przedmiotem naszych usług są sprawozdania finansowe sporządzone w oparciu o Ustawę o Rachunkowości i sprawozdania finansowe sporządzone w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF, MSR).

Cel Badania

Celem ustawowego badania sprawozdania finansowego jest: uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem oraz wydanie Zleceniodawcy sprawozdania z badania, zawierającego opinię biegłego rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym lub odmowę wyrażenia opinii, gdy biegły rewident nie może wydać opinii na temat sprawozdania finansowego.

Proces Badania

Nasze badanie sprawozdania finansowego realizowane jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania (MSB), które wymagają, abyśmy przestrzegali etycznych wymogów i planowali oraz przeprowadzali badanie w celu uzyskania racjonalnej pewności, czy sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych zniekształceń.

W ramach procesu badania, przeprowadzamy procedury w celu uzyskania dowodów audytorskich dotyczących kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem.

Inne Usługi Audytorskie

Oferujemy również inne usługi audytorskie, w tym:

 • Przeglądy międzyokresowe
 • Przeglądy sprawozdań finansowych
 • Weryfikacja składników majątkowych i zobowiązań
 • Weryfikacja zgodności z przepisami prawa
 • Weryfikacja procedur kontrolnych
 • Audyt due diligence w procesach inwestycyjnych
 • Doradztwo w zakresie wdrażania i stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
 • Doradztwo w zakresie wdrażania i stosowania Krajowych Standardów Rachunkowości (KSR)

Jesteśmy tutaj, aby dostarczyć usługi najwyższej jakości i pomóc naszym klientom w rozwiązywaniu ich problemów finansowych i audytorskich. Zawsze jesteśmy gotowi do współpracy i pomocy. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.