Usługi Audytorskie

 

- Realizowane przez nas usługi są zgodne z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020r.,  poz. 1415 z późniejszymi zmianami), zwana dalej Ustawą o biegłych rewidentach. 

 

Wysoką jakość naszych usług gwarantują zdobyte doświadczenia oraz stosowane standardy realizacji poszczególnych zleceń, w tym
„Zasady wewnętrznej kontroli jakości”.
Głównym celem tych zasad jest wdrożenie, nadzorowanie i egzekwowanie systemu kontroli jakości zapewniającego uzasadnioną pewność, że partnerzy i pracownicy przestrzegają obowiązujących przepisów, w tym:
Kodeksu Etyki Zawodowych Księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych ( IFAC),
Krajowych Standardów Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości (MSKJ) l „Kontrola jakości  firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych
oraz wykonujących inne zlecanie  usług atestacyjnych
​i pokrewnych"
a sprawozdania z wykonania zlecenia wydane przez naszą Firmę, są adekwatne do okoliczności.

 

Usługi  audytorskie - czynności rewizji finansowej 

 

- Badanie sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych)
- Okresowe przeglądy sprawozdań finansowych
- Inne usługi atestacyjne, określone przepisami prawa, zastrzeżone  dla biegłych rewidentów

 

Badanie sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych - ustawowe i dobrowolne)

 

Zakres
Przedmiotem naszych usług są sprawozdania finansowe sporządzone w oparciu
o Ustawę o Rachunkowości 
i  sprawozdania finansowe sporządzone w oparciu  
o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF, MSR).

 

Cel badania

 

Celem ustawowego badania sprawozdania finansowego jest: uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem oraz wydanie Zleceniodawcy sprawozdania
z badania, zawierającego opinię biegłego rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym lub odmowę wyrażenia opinii, gdy biegły rewident nie jest w stanie wyrazić opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

 

 

Realizacja

 

Badanie sprawozdania finansowego jednostkowego przeprowadzane jest stosownie do:

 

(a) przepisów Ustawy o rachunkowości,
(b) przepisów Ustawy o biegłych rewidentach,
(c) Krajowych Standardów Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych odpowiednimi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (dalej: Krajowe Standardy Badania lub KSB),
(d)  Zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów
z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych (RODO).

 

 

Szczegółowe zasady współpracy z podmiotem objętym badaniem, w tym harmonogram prac,  określamy w ofercie oraz umowie o badanie sprawozdania finansowego.

 

Dla sprawnego przebiegu realizacji usług proponujemy badanie dwuetapowe, obejmujące:

 

Badanie wstępne przeprowadzone jeszcze przed zakończeniem roku obrotowego, które ma na celu zrozumienie funkcjonowania badanej Jednostki oraz rozpoznanie istniejących w badanej Jednostce problemów  i pomaga sprawnie zorganizować realizację
badania właściwego.
Obejmuje ono w szczególności:
- analizę i aktualizację dokumentów podstawowych – założycielskich badanej Jednostki,
- analizę polityki rachunkowości i przyjętych przez badaną Jednostkę zasad, 
- obserwację inwentaryzacji składników majątkowych (w uzgodnieniu z badaną Jednostką),
- rozmowy z Kierownictwem dotyczące działalności Spółki
- badanie funkcjonowania w Jednostce systemu księgowości i kontroli wewnętrznej
oraz ciągłości bilansowej,
​- rozpoznanie ryzyk wpływających na badane sprawozdanie finansowe  
- opracowanie planu i strategii badania sprawozdania finansowego, w taki sposób, by wykryć zniekształcenia, które mogłyby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe. 

 

Badanie właściwe  - obejmuje badanie sprawozdania finansowego zgodnie
z obowiązującymi badaną Jednostkę regulacjami.

 

Badanie Sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych zniekształceń spowodowanych błędem lub oszustwem. Badanie sprawozdania finansowego polega na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień
w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem.
Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownictwo badanej Jednostki wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.
Dokonując oceny ryzyka, bierzemy pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania przez badaną Jednostkę sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii o skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki.

 

Okresowe przeglądy sprawozdań finansowych

 

Zakres
Przeglądem objęte są sprawozdania finansowe, sporządzone za okres krótszy niż rok, bądź roczne sprawozdania finansowe, nie podlegające obowiązkowi badania.

 

Cel przeglądu

 

Celem przeglądu sprawozdania finansowego, zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2400 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2400(zmienionego)- "przegląd historycznych sprawozdań finansowych", jest
(a) uzyskanie ograniczonej pewności, przede wszystkim poprzez kierowanie zapytań i przeprowadzenie procedur analitycznych dotyczących tego, czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia, co umożliwia biegłemu rewidentowi sformułowanie wniosku na temat tego, czy nic nie zwróciło uwagi biegłego rewidenta, co kazałoby mu sądzić, że sprawozdanie finansowe nie zostało, we wszystkich istotnych aspektach, sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej oraz
(b) sporządzenie raportu na temat sprawozdania finansowego jako całości i przekazanie informacji zgodnie z wymogami niniejszego MSUP. 

 

Celem przeglądu sprawozdania finansowego, zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 - "przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzany przez biegłego rewidenta", jest:
​(a)  umożliwienie biegłemu rewidentowi sformułowania wniosku, czy na podstawie przeglądu nic nie zwróciło uwagi biegłego rewidenta, co kazałoby mu sądzić, że śródroczne informacje finansowe nie zostały, we wszystkich istotnych aspektach, sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej. Biegły rewident kieruje zapytania oraz przeprowadza procedury analityczne oraz inne procedury przeglądu, aby obniżyć do umiarkowanego poziomu ryzyko sformułowania niewłaściwego wniosku w przypadku, gdy śródroczne informacje finansowe zostały istotnie zniekształcone.
(b) Cel przeglądu śródrocznych informacji finansowych różni się znacząco od celu badania przeprowadzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania (MSB). Przegląd śródrocznych informacji finansowych nie dostarcza podstawy do wyrażenia opinii, czy informacje finansowe przedstawiają rzetelny i jasny obraz lub czy przedstawiają rzetelnie, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową jednostki, zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej.
(c)Przegląd, w przeciwieństwie do badania, nie jest zaprojektowany, aby uzyskać racjonalną pewność, że informacje finansowe są wolne od istotnego zniekształcenia. Przegląd polega na kierowaniu zapytań, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, oraz przeprowadzaniu procedur analitycznych oraz innych procedur przeglądu. Przegląd może zwrócić uwagę biegłego rewidenta na znaczące kwestie wpływające na śródroczne informacje finansowe, ale nie dostarcza wszystkich dowodów, które byłyby wymagane w przypadku badania. 

 

 

 

Inne usługi atestacyjne, określone przepisami prawa, zastrzeżone  dla biegłych rewidentów

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji usług atestacyjnych związanych z realizacją wymogów Kodeksu Spółek handlowych (KSH), które obejmują opinie wydawane na zlecenie Sądu Rejestrowego w szczególności zakresie:
- badania planu przekształcenia w związku ze zmianą   formy prawnej podmiotów gospodarczych (głównie spółek),
- badanie planu łączenia spółek, 
-  badanie wyceny aktywów i pasywów podmiotów, w związku z aportem na pokrycie podwyższania kapitału (w tym przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa ) , 
- pozostałe opinie, wynikające z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
Celem tych  usług jest wyrażenie opinii o poprawności i rzetelności dokumentów składanych do sądu rejestrowego po przeprowadzonym badaniu oraz zgodności z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o Rachunkowości oraz przyjętymi przez Jednostkę zasadami - Polityką  Rachunkowości.

 

Badanie przeprowadzamy w oparciu o wydane Postanowienie Sądu Rejestrowego oraz umowę zawartą z Klientem,  stosownie do postanowień:

 

(a)Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych innych niż badanie i przegląd  3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych (MSUA) 3000 (zmienionego) „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych”, wprowadzonego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku. 
 
Standard ten nakłada na nas obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, iż Przedmiot badania (np. plan przekształcenia) został przygotowany, we wszystkich istotnych aspektach, prawidłowo, zgodnie z podstawą sporządzenia.
 
Wybór procedur zależy od naszego osądu, w tym od naszej oceny ryzyka wystąpienia  istotnych zniekształceń wskutek celowych działań bądź błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną z opracowaniem Przedmiotu badania zgodnie
​z podstawą sporządzenia, w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności jej działania.

 

Dzielimy się w tym zakresie doświadczeniem już we wstępnym etapie realizacji określonych przekształceń, aby dalsze czynności pozwoliły na terminowe realizację zmian, zakończoną wpisem w KRS.
Wynikiem badania jest opinia niezależnego biegłego rewidenta
z badania, składana do Sądu Rejestrowego.   

 

 

Poprawska i Kasztelan

Biegli Rewidenci Spółka Partnerska

ul. Winklera 1

60-246 Poznań

tel.: 61 662-92-03

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W naszym przedsiębiorstwie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych w osobie Pani Małgorzaty Poprawskiej, z którą można się kontaktować pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

Formularz kontaktowy

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Informacje handlowe
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.